Klachtenprocedure

  Er zijn twee routes om tot de oplossing van een klacht te komen.

  1. Interne klachtbehandeling door de organisatie van de Leergang Industriële Farmacie
  2. Formele klachtenprocedure door een Klachtencommissie

  In de klachtenprocedure wordt met de ‘klager’ de (aspirant) deelnemer aan de Leergang Industriële Farmacie bedoeld, dan wel de organisatie waar deze (aspirant) deelnemer werkzaam is.

  5.1 Interne klachtbehandeling

  De organisatie van de Leergang Industriële Farmacie doet er alles aan om de deelnemer optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat hij niet tevreden is. Vanzelfsprekend kan hij zijn klachten of opmerkingen dan via de interne klachtbehandeling aan de organisatie of het bureau voorleggen. Dit kan telefonisch op telefoonnummer: 033-3034385 of per e-mail via contact@leergang-if.nl kenbaar worden gemaakt. De klacht wordt intern door de organisatie besproken en opgepakt.

  Een klacht gemeld via de interne klachtbehandeling wordt binnen uiterlijk twee weken opgevolgd. De organisatie behandelt klachten vertrouwelijk en probeert in overleg met de klager tot een passende oplossing te komen. De klager krijgt hierover per mail schriftelijk bericht. De voorgestelde oplossing is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen, waarbij ieders belang is meegewogen.

  Wanneer de klager geen heil ziet in de interne klachtbehandeling of deze route niet de gewenste uitkomst heeft gebracht, dan kan worden gekozen voor de formele klachtprocedure.

  Deze route wordt hieronder toegelicht.

  Formele Klachtenprocedure door de Klachtencommissie

  Voordat een ‘klager’ de officiële weg kiest naar de Klachtencommissie, doet hij er verstandig aan eerst degene aan te spreken tegen wie de klacht gericht is of zich tot de organisatie van de Leergang Industriële Farmacie toe te gaan. In de meeste gevallen volstaat dit, maar soms wordt besloten de klacht formeel voor te leggen aan een Klachtencommissie. Hieronder volgt puntsgewijs een uiteenzetting van de werkwijze.

  • De organisatie van de Leergang Industriële Farmacie stelt per klacht een team voor de Klachtencommissie samen, bestaande uit een voorzitter en twee leden.
  • De leden van de Klachtencommissie zijn onafhankelijke derden.
  • Een klacht wordt door de Klachtencommissie van de Leergang Industriële Farmacie altijd vertrouwelijk behandeld.
  • De Klachtencommissie neemt de klacht in behandeling op grond van het formele klachtenformulier, waarin de klacht verwoord is volgens de daarin gestelde voorwaarden.
  • De Klachtencommissie van de Leergang Industriële Farmacie. stuurt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging aan de indiener van de klacht.
  • De Klachtencommissie past het beginsel van hoor en wederhoor toe en betrekt ook de verweerder als partij in de procedure.
  • De Klachtencommissie maakt een verslag van het horen en voegt dit bij het schriftelijk oordeel met advies aan de betrokken partijen.
  • De Klachtencommissie kan, als dat nodig is, zelf aanvullend inlichtingen inwinnen bij de klager en bij de andere partij om tot een goed inzicht in de klacht te komen.
  • Als partijen menen dat het om vertrouwelijke informatie gaat, kunnen zij de Klachtencommissie om geheimhouding verzoeken. De voorzitter van de Klachtencommissie beslist over dit verzoek.
  • De Klachtencommissie beslist binnen 4 weken inzake de klacht en brengt hierover schriftelijk een oordeel met advies uit aan de betrokken partijen.
  • De uitspraak van de Klachtencommissie is voor alle partijen bindend.
  • De Klachtencommissie kan wegens bijzondere omstandigheden of nader onderzoek de afhandeling van de klacht voor ten hoogste 4 weken opschorten.
  • De Klachtencommissie doet van de opschorting schriftelijk melding aan de klager, onder vermelding van de reden en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting plaats zal vinden.